Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ НА  ЕЛЕКТРОННА КНИЖАРНИЦА „АНДЖЕЛО РОНКАЛИ”

Електронната книжарница „Анджело Ронкали” е проект на Фондация „Комунитас”, с адрес за кореспонденция: гр. София, ул. „Тунджа” № 12 А.

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС”, от една страна и всяко лице (наричано по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ), което ползва интернет страниците на ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” и/или услугите, предоставяни чрез тях.

Във връзка с ползването на доброволно предоставяната от потребителите лична информация, ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” е регистрирана в Комисията за защита на личните данни.

1. УСЛОВИЯ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ следните свои услуги:

- достъп до информация през интернет,

- регистрация и абонамент за периодичните издания на Фондация „Комунитас”.

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” предоставя УСЛУГИТЕ при следните УСЛОВИЯ:

- УСЛОВИЯТА могат да бъдат актуализирани по всяко време без специално уведомяване на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, като ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” се задължава да публикува промените на своята страница на адрес: www.roncalli-books.org

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” не носи отговорност, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ не е прочел последния вариант на настоящите УСЛОВИЯ.

При използване УСЛУГИТЕ на ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” потребителят се задължава да спазва настоящите УСЛОВИЯ, както и всички други условия, поставени от законодателството на Република България и международното законодателство, дори и да не са упоменати в настоящото ПОТРЕБИТЕЛСКО СПОРАЗУМЕНИЕ.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯТА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” С НАТИСКАНЕ НА БУТОНА "СЪГЛАСЕН СЪМ" И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ПОТРЕБИТЕЛСКОТО СПОРАЗУМЕНИЕ, ПРИЕМА ГО И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГО СПАЗВА.

2. ОПИСАНИЕ НА УСЛУГИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ разбира и приема обстоятелството, че УСЛУГИТЕ се предоставят "във вида, в който са" и това, че ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки или комуникации на потребителя, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване (или пък невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на УСЛУГИТЕ.

За да използва УСЛУГИТЕ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до уеб-базирано съдържание. Освен това ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или друго средство за достъп до интернет мрежата. ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” предоставя единствено УСЛУГИТЕ и не отговаря за каквито и да са смущения или технически проблеми, възпрепятстващи ползването на УСЛУГИТЕ, вследствие експлоатираното от ПОТРЕБИТЕЛЯ компютърно оборудване.

3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ РЕГИСТРИРАНЕ

Предвид ползването на УСЛУГИТЕ на ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава:

а) да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си и представляваната организация при съгласуване със съответното отговорно лице при попълване на регистрационната форма с наименованието ЛИЧНИ ДАННИ, ДАННИ ЗА ФАКТУРА, МОЯТ ПРОФИЛ и/или ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА;

б) да внася при нужда промени в своя профил в частите МОЯТ ПРОФИЛ и/или ПРОФИЛ НА КОМПАНИЯТА с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

В случай че ПОТРЕБИТЕЛЯТ предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” има право да закрие и/или изтрие информацията на/за неговия адрес и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои УСЛУГИ.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. КОНФИДЕНЦИАЛНА ПОЛИТИКА

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” е регистрирана като администратор на лични данни и събира и обработва личните данни, предоставени и от клиентите й, според условията, постановени от Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г. Личните данни се използват за приемане и изпълнение на поръчки и за свързване с клиентите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Част от личните данни (Име, Адрес, Телефон, E-maill) могат да бъдат предоставени на куриерска фирма СПИДИ и/или Български пощи ЕАД с цел доставяне на поръчките до ПОТРЕБИТЕЛЯ.

Личните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на други лица освен споменатите по-горе или използвани за цели, различни от гореописаните. Личните данни на всеки клиент са пазят една година като те могат да бъдат изтрити от нашата база данни по всяко време при желание от страна на клиента.

Съобразно Закона за защита на личните данни в сила от 01.01.2002 г., ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп до собствените си ЛИЧНИ ДАННИ, които е въвел или са станали достояние на ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” при ползване от него на УСЛУГИТЕ, както и на поправка на тези ДАННИ,

Всички доброволно предоставени от ПОТРЕБИТЕЛЯ ДАННИ и други ДАННИ, които го идентифицират в процеса на ползване на УСЛУГИТЕ, се съхраняват, обработват и използват от ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” за целите на поддръжка на определени функционалности на УСЛУГАТА.

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” изрично уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ, че няма лица, които могат да получават ЛИЧНИ ДАННИ на ПОТРЕБИТЕЛЯ с рекламни цели, без съгласие на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” си запазва правото да използва IP адресите на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

Личната кореспонденция на потребителите е строго конфиденциална и няма да бъде нарушавана, променяна или четена без изричното съгласие и/или указание на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

5. ДОСТЪП, ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ПАРОЛА и СИГУРНОСТ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава желаните от него ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и достъп до всички УСЛУГИ на ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС”, след като извърши процеса на регистрация и заплащане при избор на платен достъп.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ е отговорен за поддържане на конфиденциалността на получените ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА и е изцяло отговорен за всички дейности, достъпът, до които се извършват с неговите ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ и ПАРОЛА.

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да уведоми незабавно ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” за всяко неоторизирано използване на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО си ИМЕ и ПАРОЛА или за всяко друго нарушаване на сигурността, както и да прекратява достъпа до УСЛУГИТЕ („Изход") в края на всяка сесия.

В случай на загубване (забравяне) на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО ИМЕ и/или ПАРОЛАТА, ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” ще генерира автоматично нови на посочената от ПОТРЕБИТЕЛЯ електронна поща.

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” не носи отговорност за каквито и да е щети и загуби, възникнали поради неспазване на разпоредбите на настоящата точка.

6. ПОВЕДЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да уведомява за забелязани от него грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на УСЛУГИТЕ, чрез изпращане на електронно съобщение на адрес office@roncalli-books.org

7. ДРУГИ

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” има право да променя технологията, дизайна и концепцията на предоставяните УСЛУГИ без предварително известяване.

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” си запазва правото да изпраща на своите потребители системни съобщения, свързани с нови УСЛУГИ или с промени в УСЛОВИЯТА и начините за използване на сегашните УСЛУГИ.

ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” си запазва правото да изтрие създадено от ПОТРЕБИТЕЛЯ ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ, ако последното не бъде използван в продължение на 12 месеца и няма активни услуги.

Предвид международния характер на мрежата интернет и това че ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” е свързан с тази мрежа, ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” не гарантира, че потокът информация към и от ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” няма да бъде следен и записван от трети страни.

Моля, ако сте съгласен(а) с изброените условия за използване на услугите на ФОНДАЦИЯ „КОМУНИТАС” отбележете „Съгласен съм".